top of page

Regulamin grupowych zajęć nauki pływania Szkoły Pływania Złota Rybka w roku szkolnym 2023/2024

1. Organizatorem zajęć nauki pływania jest Szkoła Pływania Złota Rybka Adrian Woszczek,

Os. Na Stoku 36/36, 25-437 Kielce, NIP 657-184-32-26, REGON 362651719.

 

2. Nauka pływania odbywa się w cyklach roku szkolnego od września do maja.

3. Na zajęcia nauki pływania można zapisywać się telefonicznie pod numerem telefonu 693452687 lub osobiście u organizatora

w trakcie dyżurów przed lub po zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona.

4. S.P.Z.R. szkoli dzieci od 6 roku życia i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

5. W zajęciach mogą brać udział dzieci i dorośli nie posiadający przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć na pływalni oraz wysiłku fizycznego.

6. Zajęcia odbywają się w grupach, w jednostkach lekcyjnych trwających 45 minut.

7. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje regulamin pływalni. Osoby nie stosujące się do regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez możliwości zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

8. Uczestnicy zajęć mogą wchodzić do wody tylko w obecności instruktora.

9. Opłaty za zajęcia należy dokonywać:

- osobiście gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu,

- przelewem na rachunek bankowy numer: 76 1140 2004 0000 3302 8406 6549 do 10 dnia miesiąca,

- BLIK-iem na numer telefonu 693452687 do 10 dnia miesiąca.

W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc. Opłata miesięczna to wielokrotność mających się odbyć zajęć. Nieobecności nie można odrobić. Środki pieniężne niewykorzystanej z powodu nieobecności nie będą zwracane i nie można ich przenieść na kolejny miesiąc. W dni ustawowo wolne od pracy (czerwona kartka w kalendarzu) zajęć nie będzie i nie należy ich wliczać do opłaty miesięcznej.

10. Środki pieniężne za zajęcia niezrealizowane z przyczyn S.P.Z.R. lub z przyczyn leżących po stronie pływalni (awarie, nieczynny basen) zostaną przeniesione na kolejny miesiąc.

11. Do celów niezbędnych do prowadzenia zajęć S.P.Z.R. będzie gromadzić dane osobowe: imię i nazwisko

uczestnika zajęć, rodzica lub opiekuna, numer telefonu kontaktowego, informacje niezbędne do wystawienia faktury.

12. Dokonanie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu grupowych zajęć nauki pływania Szkoły Pływania Złota Rybka w roku szkolnym 2023/2024.

13. O rezygnacji z zajęć należy poinformować organizatora telefonicznie lub osobiście.

bottom of page